Testy Niewidocznego Uniwersytetu

Tytuł: Testy Niewidocznego Uniwersytetu
Tytuł oryginału: The Unseen University Challenge
Autor(zy): Terry Pratchett, David Langford
Tłumaczenie: Piotr W. Cholewa
Rok wydania: 1996 (ENG), 2005 (PL)
Wydawnictwo: Victor Gollancz (ENG), Prószyński i S-ka (PL)

Dlaczego w bazie: Książka pozwalająca sprawdzić swoją wiedzę o Świecie Dysku.
Poniżej przedstawiamy wszystkie kawałki w których znalazł się żółwi element, dla jasności, prezentujemy je w układzie „nazwa kategorii pytań”, pytanie/zagadka (czasem wynikająca z opisu danej kategorii pytań, np „wskaż ziemski odpowiednik danej postaci”, opisów tychże nie cytujemy), odpowiedź.
Poza warstwą tekstową, w angielskim wydaniu znalazły się także trzy grafiki na których widać żółwia, na samym początku na stronie tytułowej i dwie w środku. W Polskim wydaniu jedna z grafik (logo Gildii Hazardzistów, w minigalerii na dole pokazane osobno) się nie znalazła.

Wydział Zjawisk Ostatecznych
7. Zderzenie z szybko lecącym żółwiem.
7. Ekswizytor Vorbis w Pomniejszych Bóstwach.1

Wydział Związków Bezpośrednich
1. Galileusza?
1. „A jednak się kręci”, powiedział podobno Galileo, kiedy został przez inkwizycję zmuszony do odwołania swej tezy, że Ziemia krąży wokół Słońca… ale rozsądnie powiedział to bardzo cicho i po włosku (Eppur si muove). W innym świecie Kwizycja Kościoła Wielkiego Boga Oma surowo traktuje tych, którzy głoszą herezję, jakoby Dysk był płaski i spoczywał na czterech słoniach, stojących na płynącym przez kosmos żółwiu (choć tak właśnie jest). A wolnomyśliciele, tacy jak filozof Didactylos, mówią „Żółw się rusza” (Pomniejsze bóstwa).2

Tutaj nietypowo, cytujemy opis kategorii oraz odpowiedź, która jest niejako dodatkowa, nie ma odnoszącego się do niej „pytania”.

Wydział Numerologii
Mało kto wie, że Świat Dysku ma własną wersję dziecięcej piosenki „liczącej” Green Grow the Rushes-o [Zielone rosną trzciny] – w oryginale każda zwrotka poświęcona jest jakiejś liczbie, np. dwunastu apostołów, dziesięć przykazań itd., a każda kolejna zwrotka wymienia wszystkie poprzednie liczby. Naturalnie, ostatnia i najdłuższa strofa dyskowej wersji brzmi mniej więcej „Zaśpiewam ci o dwunastu-o/Brązowa płynie Ankh-o/Czego masz dwanaście-o/Dwanaście jest Tego-Czy-Owego-o”, po czym liczba zmniejsza się szybko aż do „Jeden jest Wielki A’Tuin i zawsze będzie to”. Z listy poniżej powinieneś zrekonstruować liczbę kolejnych elementów (od 1 do 12), wymienianych w strofach piosenki. Które to strofy słabo, a czasem w ogóle, trzymają rytm i melodię*.
Jeden jest Wielki A’Tuin i zawsze będzie to – ale już punktu nie ddostaniesz, mądralo.3

Wydział Parazoologi
3. Familiar czarownicy o interesującym imieniu Chyżostopy.
3. Żółw – bardzo stary i znający wiele tajemnic. Tak przynajmniej zapewniał sprzedawca kupującą Magrat (Trzy wiedźmy)4

Wydział Związków Bezpośrednich II
4. Ajschylosa?
4. Według legendy Ajschyos – słynny grecki tragik – zginął, gdy orzeł nieostrożnie upuścił mu żółwia na głowę. Porównajmy teraz finał Pomniejszych Bóstw…5

Wydział Ontologii Continuum II
8. Nogi syreny, sierść żółwia, zęby kaczki, _____.
8. Skrzydła węża – opis chimery wg. Broomfoga (Czarodzicielstwo)6

Wydział Rezonansu Morficznego II
10. Moule (jak je definiuje Spis słów, od których oczy sczypią) i Zenon z Elei.
10. Tak, jasne, miałeś to na końcu języka. Zenon z Elei (495-435 p.n.e.) wprawiał w zdumienie greckich filozofów chytrymi paradoksami, „dowodząc”, że – na przykład – strzała wystrzelona z łuku nie może się poruszać albo że słynny szybkobiegacz Achilles nigdy nie prześcignie żółwia. Dyskowy Xenon z Efebu, jako człowiek bardziej praktyczny, zorganizował swój OŚRODEK TESTOWANIA AKSJOMATÓW (UWAGA – NIEROZSTRZYGNIĘTE POSTULATY), by wykazać, że niemożliwe, by lecąca strzała prześcignęła żółwia. Wynik: wiele żółwi na patykach. Najwyraźniej cała ta procedura doświadczalna to gra sprawnościowo-zręcznościowa przy użyciu żółwi, co jest definicją słowa „moule” w Spisie słów, od których oczy szczypią (Piramidy, Straż! Straż!).7

Wydział Zaklęć
10. Właściwe wykluwanie żółwich jaj.
10. Wszystkie osiem bezimiennych zaklęć z pierwotnego grimoire’a, Octavo. (Blask fantastyczny)8

Wydział Analizy Statystycznej
5. Przy odrobinie szczęścia miał jedną szansę na milion.
5. Om, w swej żółwiej inkarnacjim na dostanie się do Cytadelii orłostopem (Pomniejsze bóstwa)9

Wydział Fregologii
8. Żółwie
8. Osiem młodych żółwi wykluwa się, kiedy Wielki A’Tuin zbliża się do czerwonej gwiazdy (Blask fantastyczny)10

Wydział Jasnosłyszenia IV
9. Ówiue ci, żefys sfadau!
9.Wielki bóg Om, chwilowo w postaci żółwia, instruujący ptaka scalbie, żeby się wyniósł, i jednocześnie pracowicie ksający go w nogę (Pomniejsze bóstwa).11

Ten fragment i „wydział” zawiera podpowiedzi do wszystkich pytań, zawiera nazwę wydziału, strone na której się on znajduje oraz numer pytania i podpowiedź.

Wydział Muzykologii
Związki bezpośrednie II (str 84) 4. żółw
Rezonans morficzny II (str 115) 10. żółwie12

Ten fragment pochodzi z tekstu końcowego, już po części quizowej:

Nie zakopałem też nigdzie na Równinach Sto złotego żółwia, by ci którzy podążą za ukrytymi wskazówkami, mogli wytropić go i odkopać.13

1. Faculty of Adhesive ultimates
7 High velocity tortoise impact.
7 Exquisitor Vorbis in Small Gods.


2. Faculty of Ley Lines
1 Galileo?
1 'Nevertheless it does move,’ Galileo supposedly said after being forced by the Inquisition to recant his belief that the Earth orbited the Sun… but he cautiously said it under his breath and in Italian (Eppur si muove). Elsewhere, the Quisition of the Church of the Great God Om takes a hard line with those asserting the heresy that Discworld is flat and propped up by four elephants standing on a space-traversing turtle (which it is). And freethinkers like the philosopher Didactylos say, 'The Turtle moves.’ (Small Gods)


3. Faculty of Numerology
It is completely unknown that Discworld has its own version of the celebrated counting song 'Green Grow the Rushes-o’. Naturally, the most extended verse begins 'I’ll sing you twelve-o, Brown flows the Ankh-o… What are your twelve-o? Twelve for the something-or-other’ – and goes rapidly downhill to 'One is one is Great A’Tuin and evermore shall be so’. From the list below you should be able to reconstruct the lines (which don’t all scan very well, or at all*) and put them in order.
One is one is Great A’Tuin and evermore shall be so – but you don’t get a mark for that one, cully.


4. Faculty of Parazoology
3 A Witch’s familiar that was interestingly named Lightfoot
3 A tortoise, or tortoyse – incredibly old and knowing many secrets, or so the salesman told its purchaser Magrat. (Wyrd Sisters)


5. Faculty of Ley Lines II
4 Aeschylus
4 According to legend, Aeschylus – of Greek tragedy fame – died when an eagle inconsiderately dropped a tortoise on his head. Now see the finale of Small Gods…


6. Faculty of Continuum Ontology II
8 Three legges of an mermade, the hair of an tortoise, the teeth of an fowel, and ______.
8 The winges of a snake – Broomfog’s definition of a chimera. (Sourcery)


7. Faculty of Morphic Resonance II
10 Moules (as defined in the Dictionary of Eye-Watering Words) and Zeno of Elea.
10 Yes, of course it was on the tip of your tongue. Zeno of Elea (495-435 BC) boggled Greek philosophers with mischievous paradoxes 'proving’ that, for example, an arrow in flight cannot move and that the notorious sprinter Achilles would never be able to overtake a tortoise. Discworld’s Xeno of Ephebe, being more practical, set up his Axiom Testing Station (CAUTION – UNRESOLVED POSTULATES) to demonstrate that it is impossible for an arrow in flight to overtake a tortoise. Result: a lot of tortoises on sticks. Clearly the whole experimental procedure is a game of skill and dexterity involving tortoises – which is the Dictionary of Eye-Watering Words’s definition of 'moules’. (Pyramids, Guards! Guards!)


8. Faculty of Spellaeology
10 The proper hatching of turtle eggs.
10 All eight nameless spells from the primal grimoire the Octavo. (The Light Fantastic)


9. Faculty of Probabiity analysis
5 It was a million-to-onr chance, with any luck.
5 Om, in his tortoise incarnation, getting to the Citadel in time via eagle-lift. (Small gods)


10. Faculty of Fregology
8 Turtles
8 Eight new turtes are hatched when Great A’Tuin approaches the red star. (The Light Fantastic)


11. Faculty of Clairaudience IV
9 I old oo, ugger ogg!
9 The great god Om in tortoise form, instructing a scalbie bird to bugger off while busy biting its foot. (Small Gods)


12. Faculty of Musicology
Ley Lines II (pg 85) 4. Tortoise.
Morphic Resonance II (pg 116) 10 tortoises


13. Nor indeed has a golden turtle been buried somewhere in the Sto Plains for followers of the hidden clues to trace and dig up.


Autor: XYuriTT

The Ultimate Discworld Companion

Tytuł: The Ultimate Discworld Companion
Autor(zy): Terry Pratchett, Stephen Briggs
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo: Victor Gollancz

Dlaczego w bazie: Jak we wszystkich „Companionach” ze świata dysku, także i w ostatnim, „ostaecznym”, nie brakowało żółwich fragmentów. Przytaczamy poniżej prawdopodobnie wszystkie elementy w których są jakieś żółwie wzmianki, tekstowe lub wizualne.

W kawałku „Where I Am?” znajdującym się przed częścią z hasłami:

Several years ago now, I recorded a couple of lines to go into Dave Greenslade’s From the Discworld album . . . this was another happy accident, as I’d only gone along to the studio to dress up as Death for some publicity pix. From those two lines (‘The turtle moves’ and ‘Nevertheless, the turtle does move’), I have now moved on to record many of the unabridged books.

W haśle Astrolabe

Astrolabe. One of the Disc’s finest astrolabes is kept in a large, star-filled room in KRULL. It includes the entire Great A’Tuin-Elephant-Disc system wrought in brass and picked out with tiny jewels.
Around it the stars and planets wheel on fine silver wires. On the walls the constellations have been made of tiny phosphorescent seed pearls set out on vast tapestries of jet-black velvet. These were, of course, the constellations current at the time of the room’s decoration – several would be unrecognisable now owing to the Turtle’s movement through space. The planets are minor bodies of rock picked up and sometimes discarded by the system as it moves through space, and seem to have no other role in Discworld astronomy or astrology than to be considered a bloody nuisance.

W haśle Astrozoologists

Astrozoologists. Krullian scientists interested in studying the nature of the Great A’TUIN. Specifically, its sex.

W haśle A’Tuin, the Great

A’Tuin, the Great. The star turtle who carries the Discworld on its back. Ten-thousand-mile-long member of the species Chelys galactica, and the only turtle ever to feature on the Hertzsprung-Russell Diagram. Almost as big as the Disc it carries. Sex unknown.
Shell-frosted with frozen methane, pitted with meteor craters and scoured with asteroidal dust, its eyes are like ancient seas, crusted with rheum. Its brain is the size of a continent, through which thoughts move like glittering glaciers.
It is as large as worlds. As patient as a brick. Great A’Tuin is the only creature in the entire universe that knows exactly where it is going.
Upon its back stand Berilia, Tubul, Great T’Phon and Jerakeen, the four giant elephants upon whose shoulders the disc of the world rests. A tiny sun and moon spin around them on a complicated orbit to induce seasons, although probably nowhere else in the multiverse is it sometimes necessary for an elephant to cock its leg to allow the sun to go past.
After the events of The Light Fantastic, the Great A’Tuin was orbited by eight baby turtles, each with four small world-elephant calves and tiny discworlds, covered in smoke and volcanoes. They have subsequently begun their own cosmic journeys.
Wizards have tried to tune into Great A’Tuin’s mind. They trained up on tortoises and giant sea turtles to get the hang of the Chelonian mind. But although they knew that the Great A’Tuin’s mind would be big, they rather foolishly hadn’t realised it would be slow. After thirty years all they found out was that the Great A’Tuin was looking forward to something.
People have asked: How does the Disc move on the shoulders of the elephants? What does the Turtle eat? One may as well ask: What kind of smell has yellow got? It is how things are.

W haśle Brutha

(…) When the Great God OM was trapped in the form of a tortoise, Brutha – whose quiet and unquestioning belief meant he was the only person left in the entire country who could hear the god speak – carried him round in a wickerwork box slung over his shoulder. After many adventures, both prospered in their chosen spheres.

W haśle Calendars

Calendars.
THE DISCWORLD YEAR
The calendar on a planet which is flat and revolves on the back of four giants elephants is always difficult to establish.
It can be derived, though, by starting with the fact that the spin year – defined by the time taken for a point on the Rim to turn one full circle – is about 800 days long. The tiny sun orbits in a fairly flat ellipse, being rather closer to the surface of the disc at the rim than at the Hub (thus making the Hub rather cooler than the rim). This ellipse is stable and stationary with respect to the Turtle – the sun passes between two of the elephants.

W haśle Caroc cards

Caroc cards. Distilled wisdom of the Ancients. Deck of cards used on the Discworld for fortune telling and for card games (see CRIPPLE MR ONION). Cards named in the Discworld canon include The Star, The Importance of Washing the Hands (Temperance), The Moon, The Dome of the Sky, The Pool of Night (the Moon), Death, the Eight of Octograms, the Four of Elephants, the Ace of Turtles.

W haśle Chimera

Chimera. A desert creature, with the legs of a mermaid, the hair of a tortoise, the teeth of a fowl, the wings of a snake, the breath of a furnace and the temperament of a rubber balloon in a hurricane. Clearly a magical remnant. It is not known whether chimera breed and, if so, with what.

W haśle Chelonauts

Chelonauts. Men who journey – or at least intend to journey – below the Rim to explore the mysteries of the Great A’TUIN. Their suits are of fine white leather, hung about with straps and brass nozzles and other unfamiliar and suspicious contrivances. The leggings end in high, thick-soled boots, and the arms are shoved into big supple gauntlets. Topping it all is a big copper helmet designed to fit on the heavy collars around the neck of the suits. The helmet has a crest of white feathers on top and a little glass window in front.

W haśle Death, House of

(…) In one corner and dominating the room, however, is a large disc of the world. This magnificent feature is complete down to solid silver elephants standing on the back of a Great A’TUIN cast in bronze and more than a metre long. The rivers are picked out in veins of jade, the deserts are powdered diamonds and the most notable cities are picked out in precious stones.(…)”

W haśle Discworld, the.

(…) And there, below the mines and sea-ooze and fake fossil bones put there (most people believe) by a Creator with nothing better to do than upset archaeologists and give them silly ideas, is Great A’TUIN.
(…)
The Discworld should not exist. Flatness is not a natural state for a planet. Turtles should grow only so big. (…)

W haśle Gamblers’ Guild

Gamblers’ Guild. Motto: EXCRETVS EX FORTVNA. (Loosely speaking: ‘Really Out of Luck’.) Coat of arms: A shield, gyronny. On its panels, turnwise from upper sinister: a sabre or on a field sable; an octagon gules et argent on a field azure; a tortue vert on a field sable; an ‘A’ couronnée on a field argent; a sceptre d’or on a field sable, a calice or on a field azure; a piece argent on a field gules; an elephant gris on a field argent. (…)

W haśle Granny’s Cottage

On the bed itself is a patchwork quilt which looks like a flat tortoise. It was made by Gordo SMITH and was given to Miss Weatherwax by ESK’S mother one HOGSWATCHNIGHT.

W haśle Krull

(…) The Krullians once had plans to lower a vessel over the Edge to ascertain the sex of the Great A’TUIN.

W haśle Morecombe

Morecombe. A vampire, although obviously housetrained. He is the solicitor of the RAMKIN family, and senior member of the firm Morecombe, Slant and Honeyplace. Scrawny around the neck, like a tortoise; very pale, with pearly, dead eyes.

W haśle Oats, Quite Reverend

(…) He also wore a holy turtle pendant and carried a finely printed graduation copy of the Book of Om, which he unfortunately mislaid during the events of Carpe Jugulum. (…) „>17

W haśle Om

Om. The Great God Om. When he is first encountered, he is a small tortoise with one beady eye and
a badly chipped shell. (…)

W haśle Potent Voyager

Potent Voyager. Vessel constructed by DACTYLOS to take two chelonauts out over the Rim to determine the sex of the Great A’TUIN. A huge bronze space ship, without any motive power other than the ability to drop.

W haśle Rimbow

(…) The Rimbow hangs in the mists just beyond the edge of the world, appearing only at morning and evening when the light of the Disc’s little orbiting sun shines past the massive bulk of the Great A’TUIN and strikes the Disc’s magical field at exactly the right angle.

W haśle Simony, Sergeant

Simony, Sergeant. Sergeant in the Divine Legion in OMNIA and a follower of the Turtle Movement.(…)

W haśle Turtle, the Great.

Turtle, the Great. (See A’TUIN, GREAT.)

W haśle Turtle Movement

Turtle Movement. A secret society in OMNIA which believes that the Disc is flat and is carried through space on the backs of four elephants and a giant turtle. Their secret recognition saying is ‘The Turtle Moves’. Their secret sign is a left-hand fist with the right hand, palm extended, brought down on it. Most of the senior officials of the Omnian church are members of the ‘movement’, but since they all wear hoods and are sworn to absolute secrecy each thinks he is the only one.

W haśle Zodiac

(…) It would be more correct to say that there are always sixty-four signs in the Discworld zodiac but also that these are subject to change without notice. Stars immediately ahead of the Turtle’s line of flight change their position only very gradually, as do the ones aft. The ones at right angles, however, may easily alter their relative positions in the lifetime of the average person, so there is a constant need for an updating of the Zodiac. This is done for the STO PLAINS by Unseen University, but communications with distant continents (who in any case have their own interpretations of the apparent shapes in the sky) are so slow that by the time any constellation is known Discwide it has already gone past. (…)

Autor: XYuriTT

The New Discworld Companion

Tytuł: The New Discworld Companion
Autor(zy): Terry Pratchett, Stephen Briggs
Rok wydania: 2002
Wydawnictwo: Victor Gollancz

Dlaczego w bazie: Jak we wszystkich „Companionach” ze świata dysku, także i w trzecim nie zabrakło żółwich fragmentów. Przytaczamy poniżej prawdopodobnie wszystkie elementy w których są jakieś żółwie wzmianki, tekstowe lub wizualne.

W kawałku „Where I Am?” znajdującym się przed częscią z hasłami:

Several years ago now, I recorded a couple of lines to go into Dave Greenslade’s From the Discworld album . . . this was another happy accident, as I’d only gone along to the studio to dress up as Death for some publicity pix. From those two lines (‘The turtle moves’ and ‘Nevertheless, the turtle does move’), I have now moved on to recording some of the unabridged books for Isis Publishing.

W haśle A’Tuin, the Great

A’Tuin, the Great. The star turtle who carries the Discworld on its back. Ten-thousand-mile-long member of the species Chelys galactica, and the only turtle ever to feature on the Hertzsprung-Russell Diagram. Almost as big as the Disc it carries. Sex unknown.
Shell-frosted with frozen methane, pitted with meteor craters and scoured with asteroidal dust, its eyes are like ancient seas, crusted with rheum. Its brain is the size of a continent, through which thoughts move like glittering glaciers.
It is as large as worlds. As patient as a brick. Great A’Tuin is the only creature in the entire universe that knows exactly where it is going.
Upon its back stand Berilia, Tubul, Great T’Phon and Jerakeen, the four giant elephants upon whose shoulders the disc of the world rests. A tiny sun and moon spin around them on a complicated orbit to induce seasons, although probably nowhere else in the multiverse is it sometimes necessary for an elephant to cock its leg to allow the sun to go past.
After the events of The Light Fantastic, the Great A’Tuin was orbited by eight baby turtles, each with four small world-elephant calves and tiny discworlds, covered in smoke and volcanoes. They have subsequently begun their own cosmic journeys.
Wizards have tried to tune into Great A’Tuin’s mind. They trained up on tortoises and giant sea turtles to get the hang of the Chelonian mind. But although they knew that the Great A’Tuin’s mind would be big, they rather foolishly hadn’t realised it would be slow. After thirty years all they found out was that the Great A’Tuin was looking forward to something.
People have asked: How does the Disc move on the shoulders of the elephants? What does the Turtle eat? One may as well ask: What kind of smell has yellow got? It is how things are.

W haśle Brutha

(…) When the Great God OM was trapped in the form of a tortoise, Brutha – whose quiet and unquestioning belief meant he was the only person left in the entire country who could hear the god speak – carried him round in a wickerwork box slung over his shoulder. After many adventures, both prospered in their chosen spheres.

W haśle Caroc cards

Caroc cards. Distilled wisdom of the Ancients. Deck of cards used on the Discworld for fortune telling and for card games (see CRIPPLE MR ONION). Cards named in the Discworld canon include The Star, The Importance of Washing the Hands (Temperance), The Moon, The Dome of the Sky, The Pool of Night (the Moon), Death, the Eight of Octograms, the Four of Elephants, the Ace of Turtles.

W haśle Chimera

Chimera. A desert creature, with the legs of a mermaid, the hair of a tortoise, the teeth of a fowl, the wings of a snake, the breath of a furnace and the temperament of a rubber balloon in a hurricane. Clearly a magical remnant. It is not known whether chimera breed and, if so, with what.

W haśle Chelonauts

Chelonauts. Men who journey – or at least intend to journey – below the Rim to explore the mysteries of the Great A’TUIN. Their suits are of fine white leather, hung about with straps and brass nozzles and other unfamiliar and suspicious contrivances. The leggings end in high, thick-soled boots, and the arms are shoved into big supple gauntlets. Topping it all is a big copper helmet designed to fit on the heavy collars around the neck of the suits. The helmet has a crest of white feathers on top and a little glass window in front.

W haśle Death, House of

(…) In one corner and dominating the room, however, is a large disc of the world. This magnificent feature is complete down to solid silver elephants standing on the back of a Great A’TUIN cast in bronze and more than a yard long. The rivers are picked out in veins of jade, the deserts are powdered diamonds and the most notable cities are picked out in precious stones.(…)”

W haśle Discworld, the.

(…) And there, below the mines and sea-ooze and fake fossil bones put there (most people believe) by a Creator with nothing better to do than upset archaeologists and give them silly ideas, is Great A’TUIN.
(…)
The Discworld should not exist. Flatness is not a natural state for a planet. Turtles should grow only so big. (…)

W haśle Gamblers’ Guild

Gamblers’ Guild. Motto: EXCRETVS EX FORTVNA. (Loosely speaking: ‘Really Out of Luck’.) Coat of arms: A shield, gyronny. On its panels, turnwise from upper sinister: a sabre or on a field sable; an octagon gules et argent on a field azure; a tortue vert on a field sable; an ‘A’ couronnée on a field argent; a sceptre d’or on a field sable, a calice or on a field azure; a piece argent on a field gules; an elephant gris on a field argent. (…)

W haśle Granny’s Cottage

On the bed itself is a patchwork quilt which looks like a flat tortoise. It was made by Gordo SMITH and was given to Miss Weatherwax by ESK’S mother one HOGSWATCHNIGHT.

W haśle Krull

(…) The Krullians once had plans to lower a vessel over the Edge to ascertain the sex of the Great A’TUIN.

W haśle Morecombe, Schwarzlache von.

Morecombe, Schwarzlache von. A vampire, although obviously housetrained. He has been the RAMKIN family’s solicitor for more than 400 years, and is senior member of the firm Morecombe, Slant and Honeyplace. Scrawny around the neck, like a tortoise; very pale, with pearly, dead eyes.

W haśle Oats, Quite Reverend

(…) He also wore a holy turtle pendant and carried a finely printed graduation copy of the Book of Om, which he unfortunately mislaid during the events of Carpe Jugulum. (…) „>17

W haśle Om

Om. The Great God Om. When he is first encountered, he is a small tortoise with one beady eye and
a badly chipped shell. (…)

W haśle Potent Voyager

Potent Voyager. Vessel constructed by DACTYLOS to take two chelonauts out over the Rim to determine the sex of the Great A’TUIN. A huge bronze space ship, without any motive power other than the ability to drop.

W haśle Rimbow

(…) The Rimbow hangs in the mists just beyond the edge of the world, appearing only at morning and evening when the light of the Disc’s little orbiting sun shines past the massive bulk of the Great A’TUIN and strikes the Disc’s magical field at exactly the right angle.

W haśle Simony, Sergeant

Simony, Sergeant. Sergeant in the Divine Legion in OMNIA and a follower of the Turtle Movement.(…)

W haśle Turtle, the Great.

Turtle, the Great. (See A’TUIN, GREAT.)

W haśle Turtle Movement

Turtle Movement. A secret society in OMNIA which believes that the Disc is flat and is carried through space on the backs of four elephants and a giant turtle. Their secret recognition saying is ‘The Turtle Moves’. Their secret sign is a left-hand fist with the right hand, palm extended, brought down on it. Most of the senior officials of the Omnian church are members of the ‘movement’, but since they all wear hoods and are sworn to absolute secrecy each thinks he is the only one.

W haśle Zodiac

(…) It would be more correct to say that there are always sixty-four signs in the Discworld zodiac but also that these are subject to change without notice. Stars immediately ahead of the Turtle’s line of flight change their position only very gradually, as do the ones aft. The ones at right angles, however, may easily alter their relative positions in the lifetime of the average person, so there is a constant need for an updating of the Zodiac. This is done for the STO PLAINS by Unseen University, but communications with distant continents (who in any case have their own interpretations of the apparent shapes in the sky) are so slow that by the time any constellation is known Discwide it has already gone past. (…)

Autor: XYuriTT

The Discworld Companion Updated

Tytuł: The Discworld Companion Updated
Autor(zy): Terry Pratchett, Stephen Briggs
Rok wydania: 1997
Wydawnictwo: Victor Gollancz

Dlaczego w bazie: Jak we wszystkich „Companionach” ze świata dysku, także i w drugim (będącym uzupełnioną wersją pierwszego, czasem nie jest uważany za osobna pozycję) nie brakowało żółwich fragmentów. Przytaczamy poniżej prawdopodobnie wszystkie elementy w których są jakieś żółwie wzmianki, tekstowe lub wizualne.

W kawałku Turtles All the Way znajdującym się przed częscią z hasłami:

Anyway, we seem to have a turtle-shaped hole in our consciousness. On every continent where turtles grow, early man looked at the things sunning themselves on a log (or disappearing with a 'plop’ into the water at the shambling approach) and somehow formed the idea that a large version of one of these carries his world on its back.
Priests came along later and in order to justify their expenses added little extras, like world-circling snakes and huge elephants, and some time later the idea grew that the world was not round and flat but more like an upturned saucer. The basic idea, though, was turtles all the way. Why turtles is a mystery but turtles it was, in Africa, in Australia, in Asia, in North America. Perhaps much modern malaise can be traced to a deep-seated ancestral fear that, at any moment, the whole thing will go 'plop’.
I came across the myth in some astronomy book when I was about nine. In those white-heat-of-technology days every astronomy book had an early chapter which was invisibly entitled 'Let’s have a good laugh at the beliefs of those old farts in togas’ (reality in those days being something called Zeta, a nuclear reactor that would soon be producing so much electricity we’d be paid to use it). And there was the Discworld, more or less. The image remained with me – possibly lodging that turtle-shaped hole – and trotted forward for inspection much later when I needed it.

W haśle Astrolabe

Astrolabe. One of the Disc’s finest astrolabes is kept in a large, star-filled room in KRULL. It includes the entire Great A’Tuin-Elephant-Disc system wrought in brass and picked out with tiny jewels.
Around it the stars and planets wheel on fine silver wires. On the walls the constellations have been made of tiny phosphorescent seed pearls set out on vast tapestries of jet-black velvet. These were, of course, the constellations current at the time of the room’s decoration – several would be unrecognisable now owing to the Turtle’s movement through space. The planets are minor bodies of rock picked up and sometimes discarded by the system as it moves through space, and seem to have no other role in Discworld astronomy or astrology than to be considered a bloody nuisance.

W haśle Astrozoologists

Astrozoologists. Krullian scientists interested in studying the nature of the Great A’TUIN. Specifically, its sex.

W haśle A’Tuin, the Great

A’Tuin, the Great. The star turtle who carries the Discworld on its back. Ten-thousand-mile-long member of the species Chelys galactica, and the only turtle ever to feature on the Hertzsprung-Russell Diagram. Almost as big as the Disc it carries. Sex unknown.
Shell-frosted with frozen methane, pitted with meteor craters and scoured with asteroidal dust, its eyes are like ancient seas, crusted with rheum. Its brain is the size of a continent, through which thoughts move like glittering glaciers.
It is as large as worlds. As patient as a brick. Great A’Tuin is the only creature in the entire universe that knows exactly where it is going.
Upon its back stand Berilia, Tubul, Great T’Phon and Jerakeen, the four giant elephants upon whose shoulders the disc of the world rests. A tiny sun and moon spin around them on a complicated orbit to induce seasons, although probably nowhere else in the multiverse is it sometimes necessary for an elephant to cock its leg to allow the sun to go past.
After the events of The Light Fantastic, the Great A’Tuin was orbited by eight baby turtles, each with four small world-elephant calves and tiny discworlds, covered in smoke and volcanoes. They have subsequently begun their own cosmic journeys.
Wizards have tried to tune into Great A’Tuin’s mind. They trained up on tortoises and giant sea turtles to get the hang of the Chelonian mind. But although they knew that the Great A’Tuin’s mind would be big, they rather foolishly hadn’t realised it would be slow. After thirty years all they found out was that the Great A’Tuin was looking forward to something.
People have asked: How does the Disc move on the shoulders of the elephants? What does the Turtle eat? One may as well ask: What kind of smell has yellow got? It is how things are.

W haśle Brutha

(…) When the Great God OM was trapped in the form of a tortoise, Brutha – whose quiet and unquestioning belief meant he was the only person left in the entire country who could hear the god speak – carried him round in a wickerwork box slung over his shoulder. After many adventures, both prospered in their chosen spheres.

W haśle Calendars

Calendars (The discworld year). The calendar on a planet which is flat and revolves on the back of four giants elephants is always difficult to establish.
It can be derived, though, by starting with the fact that the spin year – defined by the time taken for a point on the Rim to turn one full circle – is about 800 days long. The tiny sun orbits in a fairly flat ellipse, being rather closer to the surface of the disc at the rim than at the Hub (thus making the Hub rather cooler than the rim). This ellipse is stable and stationary with respect to the Turtle – the sun passes between two of the elephants.

W haśle Caroc cards

Caroc cards. Distilled wisdom of the Ancients. Deck of cards used on the Discworld for fortune telling and for card games (see CRIPPLE MR ONION). Cards named in the Discworld canon include The Star, The Importance of Washing the Hands (Temperance), The Moon, The Dome of the Sky, The Pool of Night (the Moon), Death, the Eight of Octograms, the Four of Elephants, the Ace of Turtles.

W haśle Chimera

Chimera. A desert creature, with the legs of a mermaid, the hair of a tortoise, the teeth of a fowl, the wings of a snake, the breath of a furnace and the temperament of a rubber balloon in a hurricane. Clearly a magical remnant. It is not known whether chimera breed and, if so, with what.

W haśle Chelonauts

Chelonauts. Men who journey – or at least intend to journey – below the Rim to explore the mysteries of the Great A’TUIN. Their suits are of fine white leather, hung about with straps and brass nozzles and other unfamiliar and suspicious contrivances. The leggings end in high, thick-soled boots, and the arms are shoved into big supple gauntlets. Topping it all is a big copper helmet designed to fit on the heavy collars around the neck of the suits. The helmet has a crest of white feathers on top and a little glass window in front.

W haśle Death, House of

(…) In one corner and dominating the room, however, is a large disc of the world. This magnificent feature is complete down to solid silver elephants standing on the back of a Great A’TUIN cast in bronze and more than a metre long. The rivers are picked out in veins of jade, the deserts are powdered diamonds and the most notable cities are picked out in precious stones.(…)”

W haśle Discworld, the.

(…) And there, below the mines and sea-ooze and fake fossil bones put there (most people believe) by a Creator with nothing better to do than upset archaeologists and give them silly ideas, is Great A’TUIN.
(…)
The Discworld should not exist. Flatness is not a natural state for a planet. Turtles should grow only so big. (…)

W haśle Gamblers’ Guild

Gamblers’ Guild. Motto: EXCRETVS EX FORTVNA. (Loosely speaking: ‘Really Out of Luck’.) Coat of arms: A shield, gyronny. On its panels, turnwise from upper sinister: a sabre or on a field sable; an octagon gules et argent on a field azure; a tortue vert on a field sable; an ‘A’ couronnée on a field argent; a sceptre d’or on a field sable, a calice or on a field azure; a piece argent on a field gules; an elephant gris on a field argent. (…)

W haśle Granny’s Cottage

On the bed itself is a patchwork quilt which looks like a flat tortoise. It was made by Gordo SMITH and was given to Miss Weatherwax by ESK’S mother one HOGSWATCHNIGHT.

W haśle Krull

(…) The Krullians once had plans to lower a vessel over the Edge to ascertain the sex of the Great A’TUIN.

W haśle Morecombe

Morecombe. A vampire. The solicitor of the RAMKIN family. Scrawny, like a tortoise; very pale, with pearly, dead eyes.

W haśle Om

Om. The Great God Om. He has a vast church in Kom, OMNIA. When he is first encountered, he is a small tortoise with one beady eye and a badly chipped shell. (…)

W haśle Potent Voyager

Potent Voyager. Vessel constructed by DACTYLOS to take two chelonauts out over the Rim to determine the sex of the Great A’TUIN. A huge bronze space ship, without any motive power other than the ability to drop.

W haśle Rimbow

(…) The Rimbow hangs in the mists just beyond the edge of the world, appearing only at morning and evening when the light of the Disc’s little orbiting sun shines past the massive bulk of the Great A’TUIN and strikes the Disc’s magical field at exactly the right angle.

W haśle Simony, Sergeant

Simony, Sergeant. Sergeant in the Divine Legion in OMNIA and a follower of the Turtle Movement.(…)

W haśle Turtle, the Great.

Turtle, the Great. (See A’TUIN, GREAT.)

W haśle Turtle Movement

Turtle Movement. A secret society in OMNIA which believes that the Disc is flat and is carried through space on the backs of four elephants and a giant turtle. Their secret recognition saying is ‘The Turtle Moves’. Their secret sign is a left-hand fist with the right hand, palm extended, brought down on it. Most of the senior officials of the Omnian church are members of the ‘movement’, but since they all wear hoods and are sworn to absolute secrecy each thinks he is the only one.

W haśle Zodiac

It would be more correct to say that there are always sixty-four signs in the Discworld zodiac but also that these are subject to change. Stars immediately ahead of the Turtle’s line of flight change their position only very gradually, as do the ones aft. The ones at right angles, however, may easily alter their relative positions in the lifetime of the average person, so there is a constant need for an updating of the Zodiac. This is done for the STO PLAINS by Unseen University, but communications with distant continents (who in any case have their own interpretations of the apparent shapes in the sky) are so slow that by the time any constellation is known Discwide it has already gone past.

Żółwie elementy znalazły się także w tekście na końcu ksiązki, po części encyklopedycznej.
W „The Definitive Interview II: The Autor Strikes Back”, czyli wywiadzie, dwa kawałki.

On his desk there’s an odd paperweight made of two plastic vertebrae. It turns out that they are casts from the bones of Psephophorus terrypratchetti, an extinct species of leatherback turtle discovered in New Zealand in 1995. Richard Köhler, the discoverer, is a Discworld fan. As far as is known, the only other artist to be similarly honoured is the cartoonist Gary Larson, who has a (living) owl louse named after him. The bones are artfully displayed. A big invisible sign in the air says 'Ask me about my 40-million- year-old fossil.’

The connection, for new readers starting here (and it’s hard to imagine anyone reading the Discworld Companion who does not know this) is that the Discworld goes through space on the shoulders of four huge elephants that in turn stand on the back of a giant turtle, a direct steal from vari- ous world mythologies that Terry is quite happy to acknowledge.

Autor: XYuriTT

The Discworld Companion

Tytuł: The Discworld Companion
Autor(zy): Terry Pratchett, Stephen Briggs
Rok wydania: 1994
Wydawnictwo: Victor Gollancz

Dlaczego w bazie: Jak we wszystkich „Companionach” ze świata dysku, także i w pierwszym nie brakowało żółwich fragmentów. Przytaczamy poniżej prawdopodobnie wszystkie elementy w których są jakieś żółwie wzmianki, tekstowe lub wizualne.

W kawałku Turtles All the Way znajdującym się przed częscią z hasłami:

Anyway, we seem to have a turtle-shaped hole in our consciousness. On every continent where turtles grow, early man looked at the things sunning themselves on a log (or disappearing with a 'plop’ into the water at the shambling approach) and somehow formed the idea that a large version of one of these carries his world on its back.
Priests came along later and in order to justify their expenses added little extras, like world-circling snakes and huge elephants, and some time later the idea grew that the world was not round and flat but more like an upturned saucer. The basic idea, though, was turtles all the way. Why turtles is a mystery but turtles it was, in Africa, in Australia, in Asia, in North America.
Perhaps much modern malaise can be traced to a deep-seated ancestral fear that, at any moment, the whole thing will go 'plop’.
I came across the myth in some astronomy book when I was about nine. In those white-heat-of-technology days every astronomy book had an early chapter which was invisibly entitled 'Let’s have a good laugh at the beliefs of those old farts in togas’ (reality in those days being something called Zeta, a nuclear reactor that would soon be producing so much electricity we’d be paid to use it). And there was the Discworld, more or less. The image remained with me – possibly lodging that turtle-shaped hole – and trotted forward for inspection much later when I needed it.

W haśle Astrolabe

Astrolabe. One of the Disc’s finest astrolabes is kept in a large, star-filled room in KRULL. It includes the entire Great A’Tuin-Elephant-Disc system wrought in brass and picked out with tiny jewels.
Around it the stars and planets wheel on fine silver wires. On the walls the constellations have been made of tiny phosphorescent seed pearls set out on vast tapestries of jet-black velvet. These were, of course, the constellations current at the time of the room’s decoration – several would be unrecognisable now owing to the Turtle’s movement through space. The planets are minor bodies of rock picked up and sometimes discarded by the system as it moves through space, and seem to have no other role in Discworld astronomy or astrology than to be considered a bloody nuisance.

W haśle Astrozoologists

Astrozoologists. Krullian scientists interested in studying the nature of the Great A’TUIN. Specifically, its sex.

W haśle A’Tuin, the Great

A’Tuin, the Great. The star turtle who carries the Discworld on its back. Ten-thousand-mile-long member of the species Chelys galactica, and the only turtle ever to feature on the Hertzsprung-Russell Diagram. Almost as big as the Disc it carries. Sex unknown.
Shell-frosted with frozen methane, pitted with meteor craters and scoured with asteroidal dust, its eyes are like ancient seas, crusted with rheum. Its brain is the size of a continent, through which thoughts move like glittering glaciers.
It is as large as worlds. As patient as a brick. Great A’Tuin is the only creature in the entire universe that knows exactly where it is going.
Upon its back stand Berilia, Tubul, Great T’Phon and Jerakeen, the four giant elephants upon whose shoulders the disc of the world rests. A tiny sun and moon spin around them on a complicated orbit to induce seasons, although probably nowhere else in the multiverse is it sometimes necessary for an elephant to cock its leg to allow the sun to go past.
After the events of The Light Fantastic, the Great A’Tuin was orbited by eight baby turtles, each with four small world-elephant calves and tiny discworlds, covered in smoke and volcanoes. They have subsequently begun their own cosmic journeys.
Wizards have tried to tune into Great A’Tuin’s mind. They trained up on tortoises and giant sea turtles to get the hang of the Chelonian mind. But although they knew that the Great A’Tuin’s mind would be big, they rather foolishly hadn’t realised it would be slow. After thirty years all they found out was that the Great A’Tuin was looking forward to something.
People have asked: How does the Disc move on the shoulders of the elephants? What does the Turtle eat? One may as well ask: What kind of smell has yellow got? It is how things are.

W haśle Brutha

(…) When the Great God OM was trapped in the form of a tortoise, Brutha – whose quiet and unquestioning belief meant he was the only person left in the entire country who could hear the god speak – carried him round in a wickerwork box slung over his shoulder.

W haśle Calendars

Calendars (The discworld year). The calendar on a planet which is flat and revolves on the back of four giants elephants is always difficult to establish.
It can be derived, though, by starting with the fact that the spin year – defined by the time taken for a point on the Rim to turn one full circle – is about 800 days long. The tiny sun orbits in a fairly flat ellipse, being rather closer to the surface of the disc at the rim than at the Hub (thus making the Hub rather cooler than the rim). This ellipse is stable and stationary with respect to the Turtle – the sun passes between two of the elephants.

W haśle Caroc cards

Caroc cards. Distilled wisdom of the Ancients. Deck of cards used on the Discworld for fortune telling and for card games (see CRIPPLE MR ONION). Cards named in the Discworld canon include The Star, The Importance of Washing the Hands (Temperance), The Moon, The Dome of the Sky, The Pool of Night (the Moon), Death, the Eight of Octograms, the Four of Elephants, the Ace of Turtles.

W haśle Chimera

Chimera. A desert creature, with the legs of a mermaid, the hair of a tortoise, the teeth of a fowl, the wings of a snake, the breath of a furnace and the temperament of a rubber balloon in a hurricane. Clearly a magical remnant. It is not known whether chimera breed and, if so, with what.

W haśle Chelonauts

Chelonauts. Men who journey – or at least intend to journey – below the Rim to explore the mysteries of the Great A’TUIN. Their suits are of fine white leather, hung about with straps and brass nozzles and other unfamiliar and suspicious contrivances. The leggings end in high, thick-soled boots, and the arms are shoved into big supple gauntlets. Topping it all is a big copper helmet designed to fit on the heavy collars around the neck of the suits. The helmet has a crest of white feathers on top and a little glass window in front.

W haśle Death, House of

(…) In one corner and dominating the room, however, is a large disc of the world. This magnificent feature is complete down to solid silver elephants standing on the back of a Great A’TUIN cast in bronze and more than a metre long. The rivers are picked out in veins of jade, the deserts are powdered diamonds and the most notable cities are picked out in precious stones.(…)”

W haśle Discworld, the.

(…) And there, below the mines and sea-ooze and fake fossil bones put there (most people believe) by a Creator with nothing better to do than upset archaeologists and give them silly ideas, is Great A’TUIN.
(…)
The Discworld should not exist. Flatness is not a natural state for a planet. Turtles should grow only so big. (…)

W haśle Gamblers’ Guild

Gamblers’ Guild. Motto: EXCRETVS EX FORTVNA. (Loosely speaking: ‘Really Out of Luck’.) Coat of arms: A shield, gyronny. On its panels, turnwise from upper sinister: a sabre or on a field sable; an octagon gules et argent on a field azure; a tortue vert on a field sable; an ‘A’ couronnée on a field argent; a sceptre d’or on a field sable, a calice or on a field azure; a piece argent on a field gules; an elephant gris on a field argent. (…)

W haśle Granny’s Cottage

On the bed itself is a patchwork quilt which looks like a flat tortoise. It was made by Gordo SMITH and was given to Miss Weatherwax by ESK’S mother one HOGSWATCHNIGHT.

W haśle Krull

(…) The Krullians once had plans to lower a vessel over the Edge to ascertain the sex of the Great A’TUIN.

W haśle Morecombe

Morecombe. A vampire. The solicitor of the RAMKIN family. Scrawny, like a tortoise; very pale, with pearly, dead eyes.

W haśle Om

Om. The Great God Om. He has a vast church in Kom, OMNIA. When he is first encountered, he is a small tortoise with one beady eye and a badly chipped shell. (…)

W haśle Potent Voyager

Potent Voyager. Vessel constructed by DACTYLOS to take two chelonauts out over the Rim to determine the sex of the Great A’TUIN. A huge bronze space ship, without any motive power other than the ability to drop.

W haśle Rimbow

(…) The Rimbow hangs in the mists just beyond the edge of the world, appearing only at morning and evening when the light of the Disc’s little orbiting sun shines past the massive bulk of the Great A’TUIN and strikes the Disc’s magical field at exactly the right angle.

W haśle Simony, Sergeant

Simony, Sergeant. Sergeant in the Divine Legion in OMNIA and a follower of the Turtle Movement.(…)

W haśle Turtle, the Great.

Turtle, the Great. (See A’TUIN, GREAT.)

W haśle Turtle Movement

Turtle Movement. A secret society in OMNIA which believes that the Disc is flat and is carried through space on the backs of four elephants and a giant turtle. Their secret recognition saying is ‘The Turtle Moves’. Their secret sign is a left-hand fist with the right hand, palm extended, brought down on it. Most of the senior officials of the Omnian church are members of the ‘movement’, but since they all wear hoods and are sworn to absolute secrecy each thinks he is the only one.

W haśle Zodiac

It would be more correct to say that there are always sixty-four signs in the Discworld zodiac but also that these are subject to change. Stars immediately ahead of the Turtle’s line of flight change their position only very gradually, as do the ones aft. The ones at right angles, however, may easily alter their relative positions in the lifetime of the average person, so there is a constant need for an updating of the Zodiac. This is done for the STO PLAINS by Unseen University, but communications with distant continents (who in any case have their own interpretations of the apparent shapes in the sky) are so slow that by the time any constellation is known Discwide it has already gone past.

Żółwie elementy znalazły się także w tekstach na końcu ksiązki, po części encyklopedycznej.
W tekście „A Brief History of Discworld” są dwa żółwie fragmenty:

Pratchett still remained, though, a best-known unknown author. All across the country parents were curious to see what it was their children found so amusing; in offices people would tell bemused colleagues: Look, there’s this world on the back of a giant turtle, and Death rides a white horse called Binky and look, I’ll loan you this copy, all right?’

The world itself is absurd. It is flat and round and rests on the back of four elephants, which are themselves carried through space on the back of a giant turtle. It just happens also to be firmly rooted in our planetary mythology. It is a subset of one of the great world myths, found in Australia before Cook, and North America before Columbus and in Bantu legend. The human race appears predisposed to believe that the world is flat and rides on a turtle.

W tekście „All the Stage’s a World…” jeden:

A flat, circular world borne through space on the backs of four enormous elephants who themselves stand on the carapace of a cosmically large turtle? Nothing to it.

W „Terry Pratchett: The Definitive Interview”, czyli wywiadzie, też jeden.

I know you get asked this all the time, but we still have to ask it here . . . In your own words, where did Discworld come from?
I used to say that the basic myth that the world is flat and goes through space on the back of a turtle is found on all continents – some school kids recently sent me a version of it I hadn’t run across before. And once you get into Indo-European mythology you get the elephants, too. But I’ve got asked so many times, and no one listens anyway, so now I just say I made it up.

Autor: XYuriTT

Psi Patrol: Film

Tytuł: Psi Patrol: Film
Tytuł angielski: PAW Patrol: The Movie
Premiera: 2021
Reżyseria: Cal Brunker
Angielski Dubbing: Tyler Perry, Ron Pardo, Will Brisbin, Kingsley Marshall, Keegan Hedley, Iain Armitage, Callum Shoniker, Shayle Simons, Lilly Noelle Bartlam, Kim Roberts, Paul Braunstein, Marsai Martin, Monique Alvarez, Jimmy Kimmel
Polski Dubbing: Paweł Szymański, Beata Wyrąbkiewicz, Karolina Gwóźdź, Anna Apostolakis, Barbara Melzer, Marta Dylewska, Katarzyna Owczarz, Agata Skórska, Janusz Wituch, Lidia Sadowa, Waldemar Barwiński, Jakub Szydłowski, Piotr Bajtlik, Małgorzata Klara, Michał Podsiadło, Krzysztof Grabowski
Gatunek: Animacja, przygodowy, komedia, familijny, fantasy
Kraj Produkcji: Kanada, Hiszpania, Meksyk, USA

Dlaczego w bazie: Na początku filmu pojawiają się żółwiki, duży (mama?) przechodzący przez drogę z małymi. Jeden z nich zostaje z tyłu, na drodze, widząc samochód się chowa w skorupce. Potem członkowie psiego patrolu uspokajają go i odstawiają do reszty grupy.

Autor: XYuriTT

DC Liga Super-Pets

Tytuł: DC Liga Super-Pets
Tytuł angielski: DC League of Super-Pets
Premiera: 2022
Reżyseria: Jared Stern,Sam J. Levine
Angielski Dubbing: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Marc Maron, Keanu Reeves, Thomas Middleditch, Ben Schwartz, Olivia Wilde, Maya Erskine, Yvette Nicole Brown, Jameela Jamil, Jemaine Clement, John Early, Dascha Polanco
Polski Dubbing: Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, Lidia Sadowa, Anna Smołowik, Grzegorz Kwiecień, Katarzyna Skolimowska, Waldemar Barwiński, Michał Sitarski, Julia Łukowiak, Krzysztof Banaszyk, Mateusz Narloch, Maciej Więckowski, Olga Bołądź, Jan Aleksandrowicz-Krasko
Gatunek: Animacja, akcja, przygodowy, komedia, kryminalny, familijny, fantasy, SF
Kraj Produkcji: USA

Dlaczego w bazie: Jednym z super-zwierzaków jest żółwica o imieniu Merton, otrzymuje ona moc super prędkości. Występuje ona przez cały film, jest więc to bardzo żółwia pozycja.

Autor: XYuriTT

Turtles Forever

Tytuł: Turtles Forever
Premiera: 2009
Reżyseria: Roy Burdine, Lloyd Goldfine
Angielski Dubbing: Michael Sinterniklaas, Wayne Grayson, Sam Riegel, Gregory Abbey, Darren Dunstan, Marc Thompson, Veronica Taylor, Scott Rayow, Greg Carey, Nell Balaban, Dan Green, Johnny Castro, Tony Salerno, Sebastian Arcelus, David Wills, Rebecca Soler, Load Williams
Gatunek: Animacja, akcja, przygodowy, komedia, SF, thriller
Kraj Produkcji: USA

Dlaczego w bazie: Film z Żółwiami Ninja – i to nie tylko typową czwórką, ale aż trzema takimi czwórkami! W ramach akcji spotykają się bowiem żółwie w swych wcieleniach z serialu z 1987 roku i serialu z 2003 roku i te dwie grupy widzimy przez większość filmu, w finałowej części dołącza także pierwsze wcielenie żółwi, z komiksów Mirage. W formie pojedynczych ujęć w scenie „przeglądu żółwiego multiwersum” widać także inne wersje żółwi.

Autor: XYuriTT

Przygody Gullivera

Tytuł: Przygody Gullivera
Tytuł angielski: The Adventures of Gulliver
Premiera: 1968-1969
Dubbing angielski: Allan Melvin, John Stephenson, Don Messick, Herb Vigran, Ginny Tyler, Jerry Dexter
Gatunek: Animacja, przygodowy, fantasy
Kraj Produkcji: USA
Sposób zapoznania: Wybrane odcinki

Dlaczego w bazie: W jednej scenie zobaczyć można żółwia – (mali) bohaterowie zaczepiają się o niego i wykorzystują jako holownik.

Autor: XYuriTT

Puli

Tytuł: Puli
Premiera: 2015
Reżyseria: Chimbudeven
Aktorzy: Joseph Vijay, Sridevi, Sudeep, Prabhu, Shruti Haasan, Hansika Motwani, Nandita Shwetha, Vijay Kumar, Robo Shankar, Jasper, Thambi Ramaiah, Ajay Ratnam, Sugunthan
Gatunek: Akcja, przygodowy, fantasy
Kraj Produkcji: Indie

Dlaczego w bazie: W filmie pojawia się spory, świadomy i mówiący żółw, Machakoodan, którego to główny bohater odwiedza w ramach swych przygód.

Autor: XYuriTT