Testy Niewidocznego Uniwersytetu

Tytuł: Testy Niewidocznego Uniwersytetu
Tytuł oryginału: The Unseen University Challenge
Autor(zy): Terry Pratchett, David Langford
Tłumaczenie: Piotr W. Cholewa
Rok wydania: 1996 (ENG), 2005 (PL)
Wydawnictwo: Victor Gollancz (ENG), Prószyński i S-ka (PL)

Dlaczego w bazie: Książka pozwalająca sprawdzić swoją wiedzę o Świecie Dysku.
Poniżej przedstawiamy wszystkie kawałki w których znalazł się żółwi element, dla jasności, prezentujemy je w układzie „nazwa kategorii pytań”, pytanie/zagadka (czasem wynikająca z opisu danej kategorii pytań, np „wskaż ziemski odpowiednik danej postaci”, opisów tychże nie cytujemy), odpowiedź.
Poza warstwą tekstową, w angielskim wydaniu znalazły się także trzy grafiki na których widać żółwia, na samym początku na stronie tytułowej i dwie w środku. W Polskim wydaniu jedna z grafik (logo Gildii Hazardzistów, w minigalerii na dole pokazane osobno) się nie znalazła.

Wydział Zjawisk Ostatecznych
7. Zderzenie z szybko lecącym żółwiem.
7. Ekswizytor Vorbis w Pomniejszych Bóstwach.1

Wydział Związków Bezpośrednich
1. Galileusza?
1. „A jednak się kręci”, powiedział podobno Galileo, kiedy został przez inkwizycję zmuszony do odwołania swej tezy, że Ziemia krąży wokół Słońca… ale rozsądnie powiedział to bardzo cicho i po włosku (Eppur si muove). W innym świecie Kwizycja Kościoła Wielkiego Boga Oma surowo traktuje tych, którzy głoszą herezję, jakoby Dysk był płaski i spoczywał na czterech słoniach, stojących na płynącym przez kosmos żółwiu (choć tak właśnie jest). A wolnomyśliciele, tacy jak filozof Didactylos, mówią „Żółw się rusza” (Pomniejsze bóstwa).2

Tutaj nietypowo, cytujemy opis kategorii oraz odpowiedź, która jest niejako dodatkowa, nie ma odnoszącego się do niej „pytania”.

Wydział Numerologii
Mało kto wie, że Świat Dysku ma własną wersję dziecięcej piosenki „liczącej” Green Grow the Rushes-o [Zielone rosną trzciny] – w oryginale każda zwrotka poświęcona jest jakiejś liczbie, np. dwunastu apostołów, dziesięć przykazań itd., a każda kolejna zwrotka wymienia wszystkie poprzednie liczby. Naturalnie, ostatnia i najdłuższa strofa dyskowej wersji brzmi mniej więcej „Zaśpiewam ci o dwunastu-o/Brązowa płynie Ankh-o/Czego masz dwanaście-o/Dwanaście jest Tego-Czy-Owego-o”, po czym liczba zmniejsza się szybko aż do „Jeden jest Wielki A’Tuin i zawsze będzie to”. Z listy poniżej powinieneś zrekonstruować liczbę kolejnych elementów (od 1 do 12), wymienianych w strofach piosenki. Które to strofy słabo, a czasem w ogóle, trzymają rytm i melodię*.
Jeden jest Wielki A’Tuin i zawsze będzie to – ale już punktu nie ddostaniesz, mądralo.3

Wydział Parazoologi
3. Familiar czarownicy o interesującym imieniu Chyżostopy.
3. Żółw – bardzo stary i znający wiele tajemnic. Tak przynajmniej zapewniał sprzedawca kupującą Magrat (Trzy wiedźmy)4

Wydział Związków Bezpośrednich II
4. Ajschylosa?
4. Według legendy Ajschyos – słynny grecki tragik – zginął, gdy orzeł nieostrożnie upuścił mu żółwia na głowę. Porównajmy teraz finał Pomniejszych Bóstw…5

Wydział Ontologii Continuum II
8. Nogi syreny, sierść żółwia, zęby kaczki, _____.
8. Skrzydła węża – opis chimery wg. Broomfoga (Czarodzicielstwo)6

Wydział Rezonansu Morficznego II
10. Moule (jak je definiuje Spis słów, od których oczy sczypią) i Zenon z Elei.
10. Tak, jasne, miałeś to na końcu języka. Zenon z Elei (495-435 p.n.e.) wprawiał w zdumienie greckich filozofów chytrymi paradoksami, „dowodząc”, że – na przykład – strzała wystrzelona z łuku nie może się poruszać albo że słynny szybkobiegacz Achilles nigdy nie prześcignie żółwia. Dyskowy Xenon z Efebu, jako człowiek bardziej praktyczny, zorganizował swój OŚRODEK TESTOWANIA AKSJOMATÓW (UWAGA – NIEROZSTRZYGNIĘTE POSTULATY), by wykazać, że niemożliwe, by lecąca strzała prześcignęła żółwia. Wynik: wiele żółwi na patykach. Najwyraźniej cała ta procedura doświadczalna to gra sprawnościowo-zręcznościowa przy użyciu żółwi, co jest definicją słowa „moule” w Spisie słów, od których oczy szczypią (Piramidy, Straż! Straż!).7

Wydział Zaklęć
10. Właściwe wykluwanie żółwich jaj.
10. Wszystkie osiem bezimiennych zaklęć z pierwotnego grimoire’a, Octavo. (Blask fantastyczny)8

Wydział Analizy Statystycznej
5. Przy odrobinie szczęścia miał jedną szansę na milion.
5. Om, w swej żółwiej inkarnacjim na dostanie się do Cytadelii orłostopem (Pomniejsze bóstwa)9

Wydział Fregologii
8. Żółwie
8. Osiem młodych żółwi wykluwa się, kiedy Wielki A’Tuin zbliża się do czerwonej gwiazdy (Blask fantastyczny)10

Wydział Jasnosłyszenia IV
9. Ówiue ci, żefys sfadau!
9.Wielki bóg Om, chwilowo w postaci żółwia, instruujący ptaka scalbie, żeby się wyniósł, i jednocześnie pracowicie ksający go w nogę (Pomniejsze bóstwa).11

Ten fragment i „wydział” zawiera podpowiedzi do wszystkich pytań, zawiera nazwę wydziału, strone na której się on znajduje oraz numer pytania i podpowiedź.

Wydział Muzykologii
Związki bezpośrednie II (str 84) 4. żółw
Rezonans morficzny II (str 115) 10. żółwie12

Ten fragment pochodzi z tekstu końcowego, już po części quizowej:

Nie zakopałem też nigdzie na Równinach Sto złotego żółwia, by ci którzy podążą za ukrytymi wskazówkami, mogli wytropić go i odkopać.13

1. Faculty of Adhesive ultimates
7 High velocity tortoise impact.
7 Exquisitor Vorbis in Small Gods.


2. Faculty of Ley Lines
1 Galileo?
1 'Nevertheless it does move,’ Galileo supposedly said after being forced by the Inquisition to recant his belief that the Earth orbited the Sun… but he cautiously said it under his breath and in Italian (Eppur si muove). Elsewhere, the Quisition of the Church of the Great God Om takes a hard line with those asserting the heresy that Discworld is flat and propped up by four elephants standing on a space-traversing turtle (which it is). And freethinkers like the philosopher Didactylos say, 'The Turtle moves.’ (Small Gods)


3. Faculty of Numerology
It is completely unknown that Discworld has its own version of the celebrated counting song 'Green Grow the Rushes-o’. Naturally, the most extended verse begins 'I’ll sing you twelve-o, Brown flows the Ankh-o… What are your twelve-o? Twelve for the something-or-other’ – and goes rapidly downhill to 'One is one is Great A’Tuin and evermore shall be so’. From the list below you should be able to reconstruct the lines (which don’t all scan very well, or at all*) and put them in order.
One is one is Great A’Tuin and evermore shall be so – but you don’t get a mark for that one, cully.


4. Faculty of Parazoology
3 A Witch’s familiar that was interestingly named Lightfoot
3 A tortoise, or tortoyse – incredibly old and knowing many secrets, or so the salesman told its purchaser Magrat. (Wyrd Sisters)


5. Faculty of Ley Lines II
4 Aeschylus
4 According to legend, Aeschylus – of Greek tragedy fame – died when an eagle inconsiderately dropped a tortoise on his head. Now see the finale of Small Gods…


6. Faculty of Continuum Ontology II
8 Three legges of an mermade, the hair of an tortoise, the teeth of an fowel, and ______.
8 The winges of a snake – Broomfog’s definition of a chimera. (Sourcery)


7. Faculty of Morphic Resonance II
10 Moules (as defined in the Dictionary of Eye-Watering Words) and Zeno of Elea.
10 Yes, of course it was on the tip of your tongue. Zeno of Elea (495-435 BC) boggled Greek philosophers with mischievous paradoxes 'proving’ that, for example, an arrow in flight cannot move and that the notorious sprinter Achilles would never be able to overtake a tortoise. Discworld’s Xeno of Ephebe, being more practical, set up his Axiom Testing Station (CAUTION – UNRESOLVED POSTULATES) to demonstrate that it is impossible for an arrow in flight to overtake a tortoise. Result: a lot of tortoises on sticks. Clearly the whole experimental procedure is a game of skill and dexterity involving tortoises – which is the Dictionary of Eye-Watering Words’s definition of 'moules’. (Pyramids, Guards! Guards!)


8. Faculty of Spellaeology
10 The proper hatching of turtle eggs.
10 All eight nameless spells from the primal grimoire the Octavo. (The Light Fantastic)


9. Faculty of Probabiity analysis
5 It was a million-to-onr chance, with any luck.
5 Om, in his tortoise incarnation, getting to the Citadel in time via eagle-lift. (Small gods)


10. Faculty of Fregology
8 Turtles
8 Eight new turtes are hatched when Great A’Tuin approaches the red star. (The Light Fantastic)


11. Faculty of Clairaudience IV
9 I old oo, ugger ogg!
9 The great god Om in tortoise form, instructing a scalbie bird to bugger off while busy biting its foot. (Small Gods)


12. Faculty of Musicology
Ley Lines II (pg 85) 4. Tortoise.
Morphic Resonance II (pg 116) 10 tortoises


13. Nor indeed has a golden turtle been buried somewhere in the Sto Plains for followers of the hidden clues to trace and dig up.


Autor: XYuriTT

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.