Opowieść przodka. Pielgrzymka do początków życia (Edycja druga)

Tytuł: Opowieść przodka. Pielgrzymka do początków życia
Tytuł oryginału: The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life
Autor(zy): Richard Dawkins, Yan Wong
Tłumaczenie: Agnieszka Sobolewska
Rok wydania: 2016 (ENG), 2018 (PL)
Wydawnictwo: Houghton Mifflin (ENG), W.A.B. (PL)

Dlaczego w bazie: Ciekawy przypadek. Po ponad dziesięciu latach od wydania pierwszej edycji omawianej książki, autor zdecydował się na jej przeredagowania i ponownie wydane, w zaktualizowanej wersji (dodatkowo, mający w nią jeszcze większy wkład Yan Wong został uwzględniony jako współautor). Różnice są rozmaite, na 13 żółwich elementów w drugiej edycji, 2 są całkiem nowe, nieobecne w pierwszej, pięć natomiast zostało lekko przeredagowanych. Co daje w zmianach 7 na 13, ponad 50%. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozbicie tej książki i po notce na każdą z edycji – tutaj jest notka o pierwszej. W Polsce książka wydana została w 2018 roku i w oparciu o drugą edycje, dlatego tutaj znalazły się także polskie wersje żółwich fragmentów. Jako ciekawostkę, przed każdym cytatem zamieszczamy też info, czy w poprzedniej edycji dany kawałek był taki sam, różny bądź w ogóle nieobecny.

Kawałek lekko przeredagowany pomiędzy wydaniami.

W niektórych przypadkach duże regiony DNA wskazują na enigmatyczne podobieństwa między właściwie niespokrewnionymi ze sobą zwierzętami. Nikt nie wątpi, że ptakom bliżej do żółwi, jaszczurek, węży i krokodyli niż do ssaków (zob. spotkanie 16).1

Kawałek identyczny w obu wydaniach.

Większość pozostałych kręgowców, takich jak ryby i gady, ale nie ssaki, rozwinęła widzenie trichromatyczne (trzy klasy czopków) lub tetrachromatyczne (cztery klasy czopków), a ptaki i żółwie mogą mieć nawet bardziej wyrafinowany system widzenia.3

Kawałek identyczny w obu wydaniach.

Kolorowa telewizja i monitory komputerowe, niewątpliwie dlatego, że zostały zaprojektowane dla naszych trichromatycznych oczu, także wykorzystują system trójbarwny. Na normalnym monitorze komputera każdy „piksel” składa się z trzech kropek umieszczonych zbyt blisko siebie, żeby oko mogło je rozróżnić.
Każda kropka zawsze świeci w tym samym kolorze – jeśli przyjrzymy się ekranowi w wystarczającym powiększeniu, zawsze będziemy widzieć tylko te trzy barwy, zwykle czerwoną, zieloną i niebieską, chociaż inne kombinacje też się sprawdzają. Kolory cieliste, subtelne odcienie – dowolny kolor, jaki ludzie chcieliby zobaczyć – można otrzymać przez manipulowanie natężeniem, z którym świecą trzy barwy podstawowe. Jednak na przykład tetrachromatyczne żółwie mogłyby być rozczarowane nierealistycznymi (dla nich) obrazami na naszych ekranach telewizyjnych i kinowych.3

Kawałek nieobecny w pierwszym wydaniu.

Dowody kopalne i genetyczne nie zgadzają się co do umiejscowienia żółwi (spotkanie 16).5

Kawałek identyczny w obu wydaniach.

Waleń pływa. W przeciwieństwie do foki albo żółwia, które wychodzą na ląd, żeby się rozmnażać, waleń nigdy nie przestaje pływać.5

Kawałek identyczny w obu wydaniach.

Do tej definicji pasują zresztą nawet żółwie morskie, które całe życie spędzają w morzu, ale gdy chcą złożyć jaja, wychodzą na brzeg. 6

Kawałek identyczny w obu wydaniach.

Zanim przejdziemy do gadów ssakokształtnych, czeka nas omówienie nieco nużącej kwestii terminologii. Takie określenia jak gad i ssak mogą odnosić się do kladów lub gradów – te dwa terminy nie są rozłączne. Klad to zbiór zwierząt składających się z przodka i wszystkich jego potomków. Dobrym przykładem kladu są ptaki, natomiast gady w tradycyjnym rozumieniu – już nie, bo taki klad wykluczałby ptaki. Biolodzy nazywają więc gady grupą parafiletyczną. Niektóre gady (np. krokodyle) są bliżej spokrewnione z pewnymi niegadami (ptakami) niż z innymi gadami (żółwiami). W tym stopniu, w jakim wszystkie gady mają ze sobą coś wspólnego, należą do gradu, nie kladu. Grad to zbiór zwierząt, które osiągnęły podobny etap w wyraźnie postępującym trendzie ewolucyjnym.7

Kawałek lekko przeredagowany pomiędzy wydaniami.

Podczas spotkania 16 około 5,5 tysiąca pielgrzymów ssaków wita 20 tysięcy zauropsydów: węży, jaszczurek, żółwi, krokodyli i przede wszystkim ptaków. Zauropsydy są główną grupą lądowych kręgowców wśród pielgrzymów. Twierdzę, że to one dołączają do nas, a nie my do nich, tylko dlatego, iż arbitralnie zdecydowaliśmy się patrzeć na tę podróż ludzkimi oczami.8

Kawałek lekko przeredagowany pomiędzy wydaniami.

W oczach zauropsydów one same należą do dwóch prawie równych pod względem wielkości podgrup: lepidozaurów, czyli gadów jaszczurkopodonych, oraz archozaurów, czyli gadów przypominających dinozaury.9

Kawałek nieobecny w pierwszym wydaniu.

Dziś jest ona zdominowana przez 10 tysięcy gatunków ptaków, chociaż obejmuje także krokodyle oraz żółwie (to ostatnie budzi kontrowersje). 10

Kawałek lekko przeredagowany pomiędzy wydaniami, dodano żółwi kawałek. (Podpis pod pierwszą z przytoczonych niżej grafik)

Dołączają gady (w tym ptaki). Przełomem w ewolucji ssaków lądowych była owodnia, wodoodporna, ale oddychająca błona jaja. Dwie linie tych owodniowców, które wcześnie się rozeszły, przetrwały do dziś: synapsydy (reprezentowane przez ssaki) i zauropsydy (20 tysięcy żyjących gatunków „gadów” i ptaków), które tutaj do nas dołączają. Przedstawiona filogeneza jest dość pewna, z wyjątkiem pozycji żółwi (okazuje się, że nie są najgłębiej osadzoną gałęzią na drzewie zauropsydów, jak wcześniej sądzono) i najwcześniej odgałęziających się jaszczurek.11

Kawałek lekko przeredagowany pomiędzy wydaniami.

To są pielgrzymujące zauropsydy: jaszczurki i węże, żółwie, krokodyle i ptaki, wraz z rzeszą pielgrzymów cienia – pterozaurami w powietrzu, ichtiozaurami, plezjozaurami i mozazaurami w wodzie oraz najsłynniejszymi z nich wszystkich – dinozaurami na lądzie.12

Kawałek identyczny w obu wydaniach.

Następny kandydat McGavina do ewolucyjnego jednorazowego występu to prawdziwe cudo. Chodzi o pająka topika (Argyroneta aquatica), który żyje i poluje wyłącznie pod wodą, ale tak jak delfiny, diugonie, żółwie, ślimaki słodkowodne i inne zwierzęta lądowe, które wróciły do wody, musi oddychać powietrzem.13


1. There are also cases where extensive regions of DNA show enigmatic resemblances between comparatively unrelated creatures. Nobody doubts that birds are more closely related to turtles, lizards, snakes and crocodiles than to mammals (see Rendezvous 16).


2. Most other vertebrates, such as fish and reptiles but not mammals, have three-cone (‘trichromatic’) or four-cone (‘tetrachromatic’) vision, and birds and turtles can be even more sophisticated.


3. Colour television and computer screens, doubtless because they are designed for our trichromatic eyes, also work on a three-colour system. On a normal computer monitor, each ‘pixel’ consists of three dots placed too close together for the eye to resolve. Each dot always glows with the same colour—if you look at the screen at sufficient magnification you always see only the same three colours, usually red, green and blue although other combinations can do the job.
Flesh tones, subtle shades—any hue that humans might wish to see—can be achieved by manipulating the intensities with which these three primary colours glow. But tetrachromatic turtles, for example, might be disappointed by the unrealistic (to them) pictures on our television and cinema screens.


4. Fossil and genetic evidence disagrees on the placement of turtles (Rendezvous 16).


5. A whale floats. Unlike a seal or a turtle, which still comes on land to breed, a whale never stops floating.


6. Even turtles that are otherwise wholly marine haul themselves up the beach to lay their eggs.


7. Before we get to the mammal-like reptiles, we face a somewhat tiresome point of terminology. Terms like reptile and mammal can refer to ‘clades’ or ‘grades’—the two are not exclusive. A clade is a set of animals consisting of an ancestor and all its descendants. The ‘birds’ constitute a good clade. ‘Reptile’, as traditionally understood, is not a good clade because it excludes birds. Biologists consequently refer to the reptiles as ‘paraphyletic’. Some reptiles (e.g. crocodiles) are closer cousins of some non-reptiles (birds) than they are of other reptiles (turtles). To the extent that reptiles all have something in common, they are members of a grade, not a clade. A grade is a set of animals that have reached a similar stage in a recognisably progressive evolutionary trend.


8. At Rendezvous 16, approximately 5,500 mammal pilgrims greet 20,000 sauropsids: snakes, lizards, turtles, crocodiles and, above them all, birds. They are the main group of land vertebrate pilgrims. The only reason I am regarding them as joining us, rather than we joining them, is that we arbitrarily chose to see the journey through human eyes.


9. Seen through sauropsid eyes, these pilgrims belong to two near equal-sized bands: the lizard-like reptiles or lepidosaurs, and the dinosaur-like reptiles or archosaurs.


10. Today, this branch is dominated by the 10,000 species of birds, although it also includes the crocodiles and (controversially) the turtles.


11. Reptiles (including birds) join. A breakthrough in the evolution of terrestrial vertebrates was the amnion, a waterproof yet breathable egg membrane. Two early-diverging lineages of these ‘amniotes’ survive today: the synapsids (represented by the mammals), and the sauropsids (20,000 living species of ‘reptiles’ and birds) who join us here. The phylogeny shown here is reasonably secure, save for the position of the turtles (no longer the deepest branch on the sauropsid tree, as was previously thought) and the earliest branching lizards.


12. These, then, are the sauropsid pilgrims, the lizards and snakes, turtles, crocodiles and birds, together with the huge concourse of shadow pilgrims—the pterosaurs in the air, the ichthyosaurs, plesiosaurs and mosasaurs in water, and most famously of all the dinosaurs on land.


13. McGavin’s next candidate for an evolutionary one-off is a beauty. It is the diving bell spider, Argyroneta aquatica. This spider lives and hunts entirely underwater but, like dolphins, dugongs, turtles, freshwater snails and other land animals that have returned to water, it needs to breathe air.


Autor: XYuriTT

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.